Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız konusunu 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ” oluşturur. Buna göre; Bakanlık taşra teşkilatı, defterdarlıklardan oluşur.

DEFTERDAR

Bulunduğu ilde Hazine ve Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları İl’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Aksaray Defterdarlığı’nın görev alanını; Muhasebe birimlerince yapılan ödemelere ilişkin kayıtların tutulması, saymanlık hizmetlerinin yürütülmesi, genel bütçeye dahil kurumlara hukuki görüş bildirilmesi, Hazineye ait her türlü davalarla, genel bütçe içindeki dairelere ait hukuk ve ceza davalarının ve bütün icra işlemlerinin takip ve savunmasının yapılması gibi gider mevzuatına ilişkin konular ile çeşitli bütçe gelirlerinin tahsili ve Bakanlıkça verilen diğer görevler oluşturmaktadır.

DEFTERDARLIK BİRİMLERİ

Defterdarlık birimleri; Defterdarın yönetimi altında, Muhasebe ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüklerinden oluşur.

Muhasebat Birimleri

1.Muhasebe Müdürlükleri

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

2. Malmüdürlükleri

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği Malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve personel çalıştırılabilir. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Muhakemat Müdürlüğü

Muhakemat hizmetleri ve hukuk danışmanlığı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Hazine ve Maliye Bakanlığını temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek, İhtiyaç duyulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilmesi halinde diğer idarelerin Muhakemat hizmetlerini de yürütmekle görevlidirler.

Personel Müdürlüğü

Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,